PODMÍNKY PRONÁJMU (Všeobecné obchodní podmínky)

Nájemce musí být starší 25 let a musí být držitelem řidičského oprávnění skupiny B nebo vyšší po dobu nejméně 5 let. Ideálně aktivní řidič.

Nájemce je zodpovědný za všechna porušení dopravních předpisů včetně parkovacích přestupků. Veškeré pokuty, sankce a správní poplatky za dopravní přestupky spáchané nájemcem v termínu zápůjčky jdou za ním a to i po skončení doby pronájmu. K výši pokuty, sankce či správního poplatku bude nájemci automaticky připočítán administrativní poplatek ve výši 400 Kč vč. DPH a vystavena faktura k úhradě.

Hlavní sezónou se rozumí období zvýšené poptávky po zápůjčce vozu. Konkrétně se jedná o měsíce červen, červenec a srpen.

U obytných vozů platí, že minimální doba pronájmu je v hlavní sezóně 7 dní (6 nocí). Ostatní kategorie vozů půjčujeme bez tohoto omezení.

Mimo hlavní sezónu je u obytných vozů minimální doba pronájmu 3 dny (2 noci). V zimních měsících obytné vozy nepůjčujeme. Ostatní kategorie vozů půjčujeme opět bez omezení.

Předání i navrácení vozidla probíhá v pracovní době. Pracovní doba je stanovena pondělí - pátek (mimo svátky) od 9:00 do 17:00 hodin. Mimo pracovní dobu bude možné vozidlo převzít nebo vrátit po předchozí domluvě s pronajímatelem.

Pokud nebude rezervační záloha připsána na náš účet do 5 pracovních dnů od doručení výzvy k platbě bude rezervace automaticky zrušena a termín opět uvolněn pro další zájemce o pronájem.

Doplatková faktura musí být uhrazena k datu splatnost na ní uvedeném. Jsou to zpravidla 3 týdny před zahájením pronájmu vozidla.

Vratnou kauci skládá nájemce pronajímateli v hotovosti při předání vozu. Vratnou kauci lze složit také bezhotovostně. V tomto případě musí být částka připsána na účet pronajímatele nejpozději v den zahájení pronájmu.

Pronajímatel si vyhrazuje právo krátit vratnou kauci z důvodu náhrady způsobené škody, kterou nelze pokrýt z havarijního pojištění. Jako je například spoluúčast na škodě, pokrytí nákladů spojených s opravou poškození, ztráty nebo odcizení věcí, které nejsou přímo spojeny s vozidlem a byly zapůjčeny jako příslušenství.

Pronajímatel si vyhrazuje právo zadržet kauci až do úplného vyčíslení výše způsobené škody.

Pokud vzniklá škoda přesahuje výši vratné kauce je nájemce povinen uhradit pronajímateli rozdíl mezi celkovou výší škody a kaucí nejpozději do 5ti kalendářních dnů od doručení výzvy k úhradě.

Při předávání vozidla bude sepsán podrobný předávací protokol, který bude odrážet aktuální stav vozidla a příslušenství. Vozidlo bude vráceno ve stejném stavu v jakém bylo předáno.

Vozidlo bude předáno s plnou nádrží paliva a s plnou nádrží bude i vráceno.

Vozidlo lze mimo července a srpna přistavit na libovolné místo v Ústí nad Labem a okolí do 50 km zdarma. Dále pak za 14 Kč/km obousměrně. Během letních prázdnových měsíců se z kapacitních důvodů vozidla vyzvedávají a vrací zpravidla na adrese pronajímatele.

Vozidlo se odevzdává zevnitř čisté a uklizené, tak jak bylo předáno. V případě obytných vozů také s prázdnou a vypláchnutou WC kazetou a vypuštěnou odpadní vodou.

Všechna naše vozidla jsou zákoně i havarijně pojištěna zpravidla se spoluúčastí 10% minimálně však 10 000 Kč. Skutečnost se může mírně lišit v závislosti na pojišťovně u které je konkrétní vůz pojištěn. O aktuálním stavu bude informováni zasláním aktuálních pojistných podmínek.

Vozidla nijak neopravujte! Vozidla jsou nová nebo zánovní a jsou v tovární záruce nebo prochází pravidelnými servisními prohlídkami. Veškeré případné opravy musí být telefonicky konzultovány s pronajímatelem.

Při dopravní nehodě či jiné škodě způsobené provozem vozidla nad 25 000 Kč musí nájemce informovat místní policii, pronajímatele i pojišťovnu. Dále musí vyhotovit zápis o dopravní nehodě a sepsat podrobný popis škod. Do zápisu je nutno uvést všechny účastníky nehody včetně kontaktních údajů.

Nájemce je povinen aktivně spolupracovat při řešení opravy či odtahu vozidla.

Při nehodě nebo závadě, nemá nájemce žádný nárok na náhradní vozidlo ani na finanční kompenzaci.

Během jízdy jsou všechny osoby ve voze povinny dodržovat bezpečnostní pravidla a podmínky související s provozováním vozidla na pozemních komunikacích platné v daných zemích.

Nájemce může s vozidlem vycestovat do států na kontinentu Evropa kromě evropské části Ruska, Ukrajiny, Běloruska, Moldávie, Rumunska, Bulharska, Srbska, Albánie, Kosova a Kypru.

Pronajímatel si vyhrazuje právo sledovat vozidlo pomocí GPS.

Ve vozech je zakázáno kouřit, zapalovat jakýkoliv oheň (včetně svíček, vonných svíček, aroma lamp a vonných tyčinek) s vyjímkou v obytných vozech vestavěného plynového vařiče.

Ve vozech je zakázáno přepravovat zvířata včetně domácích mazlíčků.

Přepravovat rozměrné a nebezpečné předměty, které by mohly poškodit interiér vozu je dovoleno pouze v prostorách určených k přepravě zavazadel. V případě obytných vozů se jedná o takzvanou garáž v zadní části obytné nástavby. V případě jiných kategorií vozidel jsou to zavazadlové prostory, takzvané "kufry" v zadních částech vozů.

Při zrušení rezervace nájemcem před zahájením pronájmu vozidla, je nájemce povinen uhradit storno poplatky dle Smlouvy o pronájmu vozidla.

Dobu nájmu lze se souhlasem majitele prodloužit na základě telefonické žádosti učiněné nejpozději 48 hodin před uplynutím sjednané doby pronájmu.